مصدومیت زانوی دونده یک اصطلاح عامیانه برای سندروم اصطکاک ایلیو تیبیال بند (Iliotibial band friction syndrome) می باشد. این نوع آسیب دیدگی از جمله آسیب دیدگیهای ناشی از استفاده بیش از حد زانو بوده که معمولا در دونده ها و دوچرخه سواران رایج  می باشد و بخش بیرونی زانو را متاثر می سازد.